3DS MAX CĂN BẢN K23 – offline

FULL

T2 – T4 – T6

10:00 – 12:00

Thời lượng: 12 buổi

Học phí: 2.000.000

XEM THÊM ĐĂNG KÝ

3DS MAX CĂN BẢN K24 – offline

12-10-2020

T2 – T4 – T6

13:00 – 15:00

Thời lượng: 12 buổi

Học phí: 2.000.000

XEM THÊM ĐĂNG KÝ

3DS MAX CĂN BẢN K25 – offline

12-10-2020

T2 – T4 – T6

15:00 – 17:00

Thời lượng: 12 buổi

Học phí: 2.000.000

XEM THÊM ĐĂNG KÝ

3DS MAX CĂN BẢN K20 – offline

17-10-2020

T7 – CN

13:00 – 15:00

Thời lượng: 12 buổi

Học phí: 2.000.000

XEM THÊM ĐĂNG KÝ

3DS MAX CĂN BẢN K21 – offline

FULL

T2 – T4 – T6

19:00 – 21:00

Thời lượng: 12 buổi

Học phí: 2.000.000

XEM THÊM ĐĂNG KÝ

3DS MAX CĂN BẢN K22 – online

FULL

T2 – T4 – T6

19:00 – 21:00

Thời lượng: 12 buổi

Học phí: 2.000.000

XEM THÊM ĐĂNG KÝ

V-RAY NÂNG CAO K20 – offline

17-10-2020

T7 – CN

15:00 – 17:00

Thời lượng: 12 buổi

Học phí: 2.500.000

XEM THÊM ĐĂNG KÝ

V-RAY NÂNG CAO K21 – offline

FULL

T3 – T5 – T7

10:00 – 12:00

Thời lượng: 12 buổi

Học phí: 2.500.000

XEM THÊM ĐĂNG KÝ

V-RAY NÂNG CAO K22 – offline

FULL

T3 – T5 – T7

13:00 – 15:00

Thời lượng: 12 buổi

Học phí: 2.500.000

XEM THÊM ĐĂNG KÝ

V-RAY K23 – offline

FULL

T3 – T5 – T7

15:00 – 17:00

Thời lượng: 12 buổi

Học phí: 2.500.000

XEM THÊM ĐĂNG KÝ

V-RAY K24 – offline

17-11-2020

T3 – T5 – T7

19:00 – 21:00

Thời lượng: 12 buổi

Học phí: 2.500.000

XEM THÊM ĐĂNG KÝ

THIẾT KẾ NỘI THẤT NGẮN HẠN

02-12-2020

T2 – T4 – T6

13:00 – 15:30

Thời lượng: 72 buổi

Học phí: 14.000.000

XEM THÊM ĐĂNG KÝ

V-RAY CẤP TỐC K04 – offline

07-11-2020

Khung giờ học linh động.

Thời lượng: 12 buổi – 1 buổi học 3h

Học phí: 4.000.000

XEM THÊM ĐĂNG KÝ

V-RAY CẤP TỐC K05 – online

07-11-2020

Khung giờ học linh động.

Thời lượng: 12 buổi – 1 buổi học 3h

Học phí: 4.000.000

XEM THÊM ĐĂNG KÝ

AUTOCAD K01- offline

11-11-2020

Khung giờ học linh động.

Thời lượng: 12 buổi

Học phí: 2.000.000

XEM THÊM ĐĂNG KÝ